VOP & Technické informace

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Společnost SiteOne, s.r.o., IČ: 273 98 471, se sídlem Praha 4, Krouzova 3038/14, PSČ 143 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 110279 (dále též jen SiteOne, s.r.o.) je poskytovatelem služeb pro měření počtu kliků na webových stránkách prostřednictvím systému mYx.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností SiteOne, s.r.o. a objednatelem služby. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Systém mYx – je software, který umožňuje měření počtu kliků na webových stránkách, přičemž měřením počtu kliků se rozumí zjištění, na která místa na webových stránkách a v jakém množství uživatelé stránek klikají. Získaná data jsou převedena do heatmapy znázorňující intenzitu dle počtu kliků na webových stránkách. Základní jednotkou v systému mYx je webserver (dále jen „web“), tj. skupina www stránek tvořících jeden logický celek a nacházející se na jedné internetové adrese, kterou je doména druhého nebo třetího řádu, případně vlastní adresář. Každý web, u něhož bude sledován počet kliků, má svůj unikátní kód.

Provozovatel neručí za přesnost výsledků měření počtu kliků u dynamických webových stránek (tj. stránek, které často /denně a na více místech stránky/ mění obsah.) SiteOne prohlašuje, že systém mYx není vhodný pro celo flashové stránky. SiteOne prohlašuje, že z technických důvodů nepodporuje sběr kliků pro stránky, jejichž URL přesahuje více než 255 znaků.

Systém mYx je výhradně duševním vlastnictvím poskytovatele služeb nebo osob s ním spolupracujících. Systém mYx nesmí být jakkoliv použit nebo upravován bez souhlasu poskytovatele služeb.

Služba – spočívá v měření počtu kliků na webových stránkách objednatele poskytovatelem a ve zpracování získaných dat do heatmapy, která je poté objednateli zpřístupněna po dobu poskytování služeb na jeho webových stránkách.

Balíček služeb – služba je vždy poskytována v tzv. balíčku představujícím maximální počet zpracovaných kliků za jeden měsíc. Balíčky jsou nastaveny podle průměrné obecné návštěvnosti webových stránek tak, aby bylo možné objednat balíček s počtem kliků vhodným pro daný web. Objednaný počet kliků, které mají být zpracovány, je převeden na kredit (1 klik = 1 kredit). Počty kliků dle poskytnutého balíčku se počítají jako kredit a přepočítávají se podle aktuálního stavu poskytnutých služeb. V případě, že kredit se vyčerpá před uplynutím období, na které je podle jednotlivého balíčku služba objednána, délka poskytování služeb se zkrátí a objednatel bude upozorněn na tuto skutečnost, aby mohl v případě zájmu objednat další poskytování služeb.

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (SiteOne, s.r.o.) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednatel služby nebo též objednatel – (I) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (II) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby v rámci svého podnikání.

Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem; od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný spolu s objednávkou služeb.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení na internetových stránkách www.myx.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele služeb potřebné pro komunikaci s ním, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje objednatelů jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Objednatel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, název, obchodní firma, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy.

Objednatel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.), a to prostřednictvím elektronické pošty.

Systém mYx neshromažďuje žádné osobní údaje, které by mohly identifikovat konkrétní osobu. Systém mYx sbírá pouze technické údaje o počtu kliků na www stránkách a využívá otevřené zdroje informací, které o sobě prozrazuje každý prohlížeč internetových stránek při požadavku na server. Tyto statistické údaje nelze spojit s žádnými osobními údaji návštěvníků www stránek.

V. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách www.myx.cz. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

3. Plnění služeb

Poskytovatel zašle objednateli do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy fakturu znějící na cenu objednané služby, kód a přístupové údaje. Poskytovatel začne měřit počet kliků po umístění kódu objednatelem na www stránky a poskytne objednateli přístup k heatmapám po uhrazení ceny za služby. Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele služeb dodat službu je závislá na objednaném balíčku služeb a vyčerpání kreditu.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je před započetím poskytování služeb povinen umístit na své webové stránky kód přidělený mu poskytovatelem řádně dle pokynů uvedených na www.myx.cz nebo obdržených společně se zálohovou fakturou.

Objednatel není oprávněn umisťovat do jedné stránky více měřících kódů systému mYx (s totožným či rozdílným kódem). Příjemce je oprávněn používat pro jeden web pouze jeden kód.

Objednatel není oprávněn modifikovat měřící kód. Pokud objednatel požaduje úpravu kódu musí písemně požádat poskytovatele, který případné změny provede.

Objednatel není oprávněn umisťovat kód do jiných stránek, než pro které je určen, tedy které byly uvedeny v objednávce objednatele (týká se i použití technologie frame a iframe).

Objednatel je povinen uchovávat přístupové jméno a kód takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému užití. V případě takového neoprávněného užití přístupového hesla nebo v případě umístění neautorizovaných doplňků na rozhraní systému vytvořených objednatelem nenese poskytovatel odpovědnost za neoprávněné užití dat získaných měřením počtu kliků nebo za jinou škodu, která v důsledku toho vznikne objednateli.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje neužívat získaná statistická data o konkrétních webových stránkách k jinému účelu než k poskytování služeb a také je nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám.

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené objednateli nefunkčností systému způsobené havárií počítačových systémů objednatele, výpadků u objednatele připojení (ISP) či v případě okolností vylučujících odpovědnost.

Provozovatel je oprávněn provést technickou odstávku systému a servisní údržbu, která může způsobit výpadek měřící části nebo dočasnou nefunkčnost statistik počtu kliků. V případě, že by celková doba nefunkčnosti během jednoho kalendářního měsíce překročila 48 hodin, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny služeb za dobu nefunkčnosti systému přesahující 48 hodin za měsíc.

Provozovatel je oprávněn rozhodnout o ukončení provozu systému či o ukončení měření jednotlivého webu. V takovém případě je poskytovatel povinen upozornit objednatele na tuto skutečnost nejméně 14 dní před okamžikem ukončení poskytování služeb. Uživateli vzniká nárok na vrácení poměrně části ceny za nevyčerpaný kredit.

VII. Cena a platební podmínky

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře zaslané poskytovatelem objednateli. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena bude objednatelem uhrazena na účet poskytovatele uvedený v zaslané faktuře. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.

Cena služeb je stanovena vždy za tzv. balíček služeb specifikovaný počtem měsíců, na něž je objednána a maximálním počtem zpracovaných kliků za jeden měsíc. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí objednatel veškeré bankovní poplatky tak, aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu

Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě, že objednatel poruší některou ze svých povinností stanovenou v uzavřené smlouvě/objednávce a těchto Všeobecných obchodních podmínkách a toto porušení nenapraví ani do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele k nápravě (písemnou formou se rozumí i forma emailová).

b) V případě DOS útoku provedeného objednatelem.

Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy, pokud poskytovatel neodstraní porušení ani do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k nápravě (písemnou formou se rozumí i forma emailová). V takovém případě poskytovatel vrátí objednateli poměrnou část ceny stanovenou dle nevyčerpaného kreditu.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronicky atp.), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí plnění. V případě takového odstoupení ze strany objednatele má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení §53 odstavec 8 občanského zákoníku (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění).

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

Při ukončení smlouvy odstoupením vzniká objednateli nárok na vrácení poměrné části ceny za nevyčerpaný kredit.

IX. Reklamace

Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je objednatel povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy vadu zjistil.

Objednatel je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo, kód a popsat vady poskytnuté služby.

Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb objednateli písemné odůvodní důvod zamítnutí (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má objednatel právo na vrácení uhrazené ceny služby.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 9. 12. 2010.

Poskytovatel je oprávněn všeobecně obchodní podmínky změnit. O této změně je povinen informovat objednatele emailem nebo prostřednictvím webových stránek nejméně 14 dnů před nabytím účinnosti změny.

Objednatel je oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny Všeobecných obchodních podmínek nejpozději 5 dnů před nabytím účinnosti změny, přičemž výpovědní doba uplyne ke dni účinnosti změny.

Ochrana osobních údaju a technické informace

Úvod

mYx je nástroj pro webovou analytiku, který pomáhá majitelům stránek porozumět tomu, jak návštevníci používají jejich web. Zákazníci mYxu si mohou zobrazit různé informace o svém webu, zejména heatmapu, která graficky prezentuje množství

kliků na jednotlivých stránkách, reporty návštevnosti a další informace, které jim pomohou vylepšit své stránky. mYx sbírá data anonymně. Zákazníci mYxu ani provozovatel nemají možnost identifikovat jednotlivé návštěvníky.

Omezené využití cookies

Podobně jako ostatní služby, využívá mYx cookies na webu www.mYx.cz ke sledování interakce s návštěvníkem. mYx nevyužívá cookies na webech, které jsou pomocí něj sledovány.

To znamená, že pokud jste naším klientem a umístíte si meřící kód na svůj web, neposíláme vašim návštevníkům žádné cookies.

Využívání IP adresy

Každé zařízení připojené k síti Internet dostane přiřazené unikátní číslo, kterému se říká IP adresa. Protože jsou tato čísla obvykle přiřazována v blocích jednotlivým státům, je z IP adresy obvykle možné určit stát a město, ve kterém se zařízení nachází. mYx IP adresy ukládá, avšak využívá je pouze pro odhalení kliků,

které neodpovídají profilu bežného návštevníka (například kliky robotů, nebo zlomyslných uživatelů), aby je mohl vyřadit z reportu. Dále se IP adresy používají pro funkci umožnující majiteli stránek vynechat vlastní IP adresu z reportu.

Využívání dat provozovatelem služby mYx

Provozovatel služby mYx může využít sebraná data v agregované formě tak, aby nebylo možné určit, z jaké stránky pocházejí za účelem dalšího zlepšování služeb.

Rozsah ukládaných informací

mYx prostřednictvím kódu v jazyce JavaScript, který provozovatel webu vloží na jednu, nebo více stránek, sbírá informace o klicích návštevníků. Tyto informace jsou odesílány na servery provozovatele POUZE v okamžiku, kdy uživatel stiskne tlačítko myši (nebo jiného polohového zařízení, např. trackpadu, nebo se prstem dotkne displeje, v případě mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou).

Velikost odesílaných dat včetne režie HTTP protokolu je přibližně 1kB. V případě protokolu HTTPs (zašifrované spojení) je to cca 4kB. Velikost dat zhruba odpovídá natažení obrázku o rozměrech 1x1 cm, respektive 2x2cm v případě HTTPs.

Odesílaná data obsahují:

 • Adresu stránky na které ke kliku došlo
 • Souřadnici kliku na obrazovce
 • Datum a čas
 • IP adresu zařízení
 • Další technické informace, o jejichž odeslání však rozhoduje sám uživatel pomocí nastavení svého prohlížeče – mYx je explicitně nevyžaduje.

Co se stane při načtení stránky

To, jestli se data o klicích odesílají na servery mYxu určuje provozovatel webu vložením měřícího kódu v jazyce JavaScript na příslušnou stránku. V okamžiku, kdy se stránka s měřícím kódem načte do prohlížeče, proběhnou následující akce:

 • Načte se mYx (include), buď ze zabezpečené (https) nebo nezabezpečené (http) mYx domény (dále API server), podle toho, zda stránka, na které je měřící kód nasazen, běží na http nebo https.
 • Zjistí se pozice levého horního rohu sledované oblasti vůči celému dokumentu (stránce), buď podle levého horního rohu elementu zadaného pomoci ID (méně často) v měřícím kódu, nebo z řetězce SiteOneMYX.code = '...'.
 • Zjistí se host stránky (např. www.seznam.cz), buď z URL stránky nebo z nastavení SiteOneMYX.forceDocumentHost = '...'.
 • Zjistí se URL stránky bez hostu (/nejaka/adresa-stranky?a=1&b=2), buď z adresy stránky nebo z nastavení SiteOneMYX.forceDocumentHost = '...'. Z URL se odstraňuje část za křížkem (hashmark, "#"), pokud to není zamezeno nastavením SiteOneMYX.removeHashPortion = false. Dále se parametry URL normalizují, přesněji řečeno seřadí podle abecedy. mYx považuje za primární identifikátor stránky právě normalizované URL. Díky normalizaci je zajištěno, aby se kliky na jedné a té samé stránce s různým pořadím parametrů (dle http specifikace nezáleží na pořadí parametrů), tudíž různým URL, neměřily jako více různých stránek.
 • Nastaví se posluchače (listener) na následující události:
  "mousedown" pro evidenci kliků
  "keydown" pro sledování kombinace kláves na otevření heatmapy
  "resize" pro případnou úpravu pozice levého horního rohu sledované oblasti u vycentrovaných stránek

Co se stane při kliku

Díky posluchači na událost „mousedown“ (viz předchozí kapitola) měřící kód dostane zprávu, pokud uživatel stiskne tlačítko myši a následně provede následující:

 • Ověří se, zda bylo stisknuto levé tlačítko myši (ostatní tlačítka nesledujeme)
 • Ověří, zda nebylo kliknuto alespoň 15px od pravého nebo dolního okraje okna, abychom nelogovali kliky na rolovací lišty (scrollbary)
 • Zjistí se souřadnice X,Y kliku, relativně vůči nastavenému hornímu levému rohu sledované oblasti.
 • Sestaví se následující URL pro uložení kliku: / logClick.php?x=
 • Pomocí "new Image().src = " se pošle jednoduchý HTTP GET request s parametry, ze serveru přijde odpověď s binárními daty odpovídajícími obrázků 1x1 px ve formátu GIF

Zabezpečení

Získaná data jsou ukládána na serverech provozovatele, který za žádných okolností nebude s daty zacházet v rozporu s výše uvedeným. Data jsou uchovávána po dobu dvou let, kdy jsou k dispozici provozovateli webu. Po této době jsou automaticky vymazána s tím, že se mohou další 3 měsíce nacházet v zálohách databáze mimo servery, na kterých mYx běží. V případě, že se provozovatel rozhodne ukončit používání služby, jsou sesbíraná data

vymazána do 7 dnů od ukončení provozu s tím, že se mohou další 3 měsíce nacházet v zálohách databáze.

Servery provozovatele i samotná aplikace je zabezpečena dle mezinárodně uznávaných standardů OWASP (www.owasp.org). Servery i aplikace jsou podrobovány pravidelným penetračním testům.

Kdo například mYxuje?

Parfums.cz eStránky.cz ŠKODA Auto Český rozhlas Super Hosting Moravský peněžní ústav Blue Style Cars.cz IT Logica Slevomat Last minute Invia.cz Last minute NetTravel.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv Dovolená a last minute zájezdy